Regulamin


Regulamin Serwisu Aukcyjnego Gołębi Pocztowych www.aukcjegiewont.pl
 
§1 Postanowienia ogólne
 
1. Serwis aukcyjny Gołębi Pocztowych www.aukcjegiewont.pl (dalej zwany "Serwisem") jest prowadzony przez firmę Kinga Bocheńczak Firma Wielobranżowa "Janex" (dalej zwana "JANEX"), działającą pod adresem Podhalańska 3, 34-404 Pyzówka, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, NIP: 735-255-86-50, REGON: 121273218.
2. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, w tym warunki uczestnictwa w aukcjach gołębi pocztowych.
3. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu w całości.
 
§2 Rejestracja
 
1. Użytkownik może dokonać rejestracji w Serwisie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.
2. W trakcie rejestracji Użytkownik jest zobowiązany podać swoje prawdziwe dane.
3. Rejestracja jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu.
 
§3 Aukcje
 
1. Aukcje gołębi pocztowych odbywają się w Serwisie.
2. Oferty w aukcjach składane są w formie elektronicznej.
3. Wysokość ofert jest jawna dla wszystkich Użytkowników.
4. Użytkownik, który złożył najwyższą ofertę, wygrywa aukcję.
5. Wygrana aukcja jest równoznaczna z zawarciem umowy kupna-sprzedaży między sprzedającym a kupującym.
6. Czas rozszerzony aukcji. Oferty złożone w ostatniej finalnej minucie czasu podstawowego, przedłużają każdorazowo czas trwania aukcji o 3 minuty do czasu wybrzmienia ostatniego najwyższego podbicia oferty.
7. Oferty złożone po upływie czasu rozszerzonego nie są uwzgledniane.
8. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia wynikające z tytułu awarii i opóźnień u providerów internetowych.
 
§4 Płatności
 
1. Cena wylicytowana w aukcji stanowi podstawę do ustalenia ceny końcowej.
2. Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia pełnej ceny końcowej w ciągu 3 dni roboczych od dnia zakończenia aukcji.
3. Płatności należy dokonać przelewem na wskazany przez JANEX rachunek bankowy.
4. Serwis aukcyjny gołębi pocztowych www.aukcjegiewont.pl umożliwia dokonywanie płatności online poprzez serwis Cashbill.pl.
5. Aby skorzystać z opcji płatności online, Użytkownik musi posiadać konto użytkownika w serwisie aukcjegiewont.pl oraz zrealizować płatność zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
6. JANEX nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy związane z płatnościami online, takie jak błędy techniczne lub opóźnienia w transakcjach.
7. W przypadku problemów z płatnościami online, Użytkownik powinien skontaktować się z obsługą serwisu Cashbill.pl.
8. JANEX nie pobiera żadnych dodatkowych opłat z tytułu korzystania z serwisu Cashbill.pl.
9. Regulamin w zakresie płatności online poprzez serwis Cashbill.pl jest integralną częścią Regulaminu Serwisu aukcyjnego gołębi pocztowych www.aukcjegiewont.pl.
 
§5 Odpowiedzialność
 
1. JANEX nie ponosi odpowiedzialności za treści wprowadzone przez Użytkowników do Serwisu.
2. JANEX nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprawidłowego korzystania z Serwisu.
3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje czyny i działania w Serwisie.
 
§6 Postanowienia końcowe
 
1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Serwisu.
2. JANEX zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.
3. W przypadku zmiany Reguaminu, JANEX poinformuje o tym Użytkowników poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Serwisu.
4. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, JANEX ma prawo do zablokowania dostępu Użytkownika do Serwisu.
5. Sprawy sporne wynikłe w związku z korzystaniem z Serwisu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby JANEX.
6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 8 marca 2023 roku.
7. Wszelkie prawa do treści publikowanych w Serwisie, w tym zdjęć, filmów i opisów aukcji, należą do JANEX lub jego kontrahentów. Kopiowanie i rozpowszechnianie treści bez zgody JANEX jest zabronione.
8. Korzystanie z Serwisu jest możliwe jedynie z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.
9. W przypadku problemów technicznych związanych z korzystaniem z Serwisu, Użytkownik może skontaktować się z obsługą Serwisu poprzez formularz kontaktowy.
10. Regulamin podlega polskiemu prawu.
11. Wszelkie spory wynikłe z korzystania z Serwisu będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby JANEX.
12. Wszelkie zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej Serwisu.
13. Regulamin jest dostępny dla Użytkowników w wersji polskiej i angielskiej.


 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem